Category Hierarchy

我有一个和这个类似的问题:

有一个(n1, n2)形式的输入向量,我想要一个f(n1, n2) = f(n2, n1)的模型。我希望这个模型是线性的。例如,我想学习的2x2矩阵。2x2矩阵有4个权重,训练将尝试学习这些权重。但是,这种限制可以巧妙地减少问题。作为nvec=(n1, n2)f(nvec) = W*nvec。因此,假设X = [[0, 1],[1, 0]]是一个反转向量的2x2矩阵,然后是f(n2,n1) = W*X*(n1, n2) = f(n1, n2) = W (n1, n2)

基本上,等式意味着W*X = W,或者如果是W = [[w1, w2], [w3, w4]],那么等式意味着W = [[w1, w1], [w3, w3]],即矩阵只有2个自由参数。我如何在pytorch中定义这样的模型呢?

谢谢。

转载请注明出处:http://www.shandongyidao.com/article/20230526/2525038.html